مدیریت فشار با هدف کاهش حوادث و هدر رفت آب (تحقیق موردی شهر زابل)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (903.98 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
رکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
چکیده
یکی از مهمترین پارامترهای کاهش حوادث و هدر رفت شبکه آب کنترل و مدیریت فشار است. ایستگاههای پمپاژ بعنوان تامین کننده دبی و فشار شبکه آب اهمیت بسزایی در تحلیل و کنترل فشار دارد. نوع و تعداد پمپهای وارد مدار در زمان حداقل و حداکثر مصرف شبکه میتواند بر افزایش فشار در ساعات خاص و در نتیجه افزایش حوادث و هدر رفت تاثیر گذار باشد. در این تحقیق تحلیل شبکه آب شهر زابل با استفاده از نرم افزار واتر جمز ارایه شده و بر اساس داشته های تئوری و عملی، اقدامات اجرایی کنترل فشار صورت پذیرفت که نتیجه آن که یکنواختی فشار شبکه و کنترل فشار در زمان حداقل مصرف شبانه روز و در نتیجه کاهش حوادث و تلفات شبکه آب شده است.
کلیدواژه ها