کاهش هدر رفت واقعی با استفاده از بررسی گراف خروجی فلومترها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (534.94 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر آب بدون درآمد شرکت آبفای استان همدان
2کمک کارشناس دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
چکیده
با تحلیل دیتاهای خروجی از فلومتر نصب شده در ابتدای خط انتقال قروه و بررسی آب تولیدی در این شهر افزایش قابل توجهی در یک مقطع احساس گردید. با توجه به میزان مصرف مشترکین و مقدار حجم آبی که برای آن صورتحساب صادر شده که از طریق قبوض صادره بدست آمد مشخص شد این افزایش تولید آب در اثر افزایش مصرف نبوده و مقدار مصرف مشترکین و حجم فروش آب که از نرم افزار امور مشترکین استخراج گردید روندی مشابه قبل را دارد با این تفاسیر و به دلیل فرسودگی شدید که خط انتقال شهر قروه دارد فرضیه هدر رفت واقعی در خط مذکور مطرح گردید جهت اثبات این فرضیه با استخراج دیتاهای خروجی از فلومتر و تحلیل آنها وضعیت جریان سیال عبوری از خط انتقال بررسی و به دلیل افزایش جریان عبوری در یک مقطع خاص و همچنین افزایش مینیمم شبانه وجود هدر رفت واقعی محرز و با پیمایش میدانی محل شکستگی مشخص و اقدامات لازم جهت برطرف کردن آن انجام شد.
کلیدواژه ها