نصب فشارشکن و تاثیرات آن بر حوادث و آب تولیدی در شبکه در شهر شهربابک استان کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (572.98 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
حوادث و حجم آب تولیدی اهمیت زیادی در شبکه های آب و هزینه شرکت های آب و فاضلاب دارند و همچنین در شرایط کمبود آب حال حاضر اهمیت مصرف و تولید آب چند برابر میشود که با توجه به این موضوع هدف از این مقاله بررسی نقش کاهش فشار بر روی عوامل ذکر شده است که به طور عملی در شهر شهربابک اجرا شده است در تیر و مرداد سال94 تعدادی شیر فشارشکن در جهت مدیریت مصرف و کاهش فشار شبکه نصب گردیده که تاثیر آن در سال95 به وضوح دیده شده که کاهش فشار در شبکه بر تولید و مصرف آب و حوادث تاثیر قابل ملاحظه ای بر شبکه آب شهر شهربابک گذاشته که میتوان آن را از روی اطلاعات آب تولیدی و تعداد حوادث مشاهده کرد
کلیدواژه ها