فشارسنجی و مدیریت فشار در شبکه آب شرب شهر بانه در استان کردستان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (628.8 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رییس هیات مدیره
2معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان
3مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
4کارشناس آب و فاضلاب
چکیده
به‌منظور مدیریت فشار و اجرای صحیح شبکه توزیع آب شرب شهر بانه و کاهش حوادث ، تلفات واقعی و نیز سهولت کنترل و بهره‌برداری صحیح از آن در طول دوره‌ی طرح، زون‌بندی فشاری شبکه ضروری است. برای مدیریت فشار در شبکه در 25 نقطه مناسب فشارسنج نصب و فشار در آن نقاط ثبت گردیده و نتایج فشارسنجی برای اصلاح و زون‌بندی شبکه مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات مربوط به شبکه در نرم‌افزارV8i WaterGems وارد و شبکه در زمان‌های حداقل، حداکثر و متوسط مصرف تحلیل و با استفاده از داده‌های فشارسنجی شبکه موجود کالیبره شده و در نهایت اصلاحات لازم شامل زون‌بندی و تغییر اسکلت‌بندی شبکه جهت تعدیل فشار حداکثر و جبران فشار در نقاطی که کمبود فشار مشاهده گردیده صورت گرفت.در نتیجه‌ی این اصلاحات فشار حداکثر در زمان حداقل مصرف شبانه از 82 درصد به 36 درصد، و حداقل فشار در زمان حداکثر مصرف از 35 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.
کلیدواژه ها