مطالعات استقرارDMAدر شبکه توزیع آب شرب جزیره هرمز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.12 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر امور آبرسانی-شرکت مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
3کارشناس مدیریت مصرف وآب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
4کارشناس آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
چکیده
تعیین مولفه های آب بدون درآمد در شبکه های توزیع شهری یکی از اساسی ترین اقدامات به منظور شناسایی عوامل هدر رفت آب و در نتیجه اقدام به منظور کاهش آن می باشد. لذا در این مقاله مطالعات استقرار DMA در شبکه توزیع آب شرب جزیره هرمز انجام و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که مقدار هدر رفت آب در جزیره هرمز برابر 48 درصد از آب ورودی به شبکه می باشد که از این مقدار 10.3 درصد سهم هدر رفت ظاهری و 37.7 درصد سهم هدر رفت واقعی می باشد. بر این اساس پیشنهاداتی به منظور کاهش میزان هدر رفت آب در جزیره هرمز ارائه گردید.هدف از انجام این طرح تعیین دقیق اجزاء آب بدون درآمد با اندازه گیری دقیق روی پارامترهای مؤثر بر اجزاء آب بدون درآمد جزیره هرمز شامل حجم آب ورودی به محدوده، مقدار مصرف مشترکین، تعیین دقت کنتور مشترکین و غیره می‎باشد. با تعیین اجزاء آب بدون درآمد می‎توان نسبت به اعمال مدیریت مناسب در شبکه و اتخاذ تصمیم‎های صحیح و درست در خصوص کاهش آب بدون درآمد اقدام نمود. در این مطالعات کل جزیره هرمز به عنوان یک محدوده DMA در نظر گرفته شد.
کلیدواژه ها