بررسی پایلوت و تحلیل اقتصادی آب بحساب نیامده در شهر بومهن (مطالعه موردی : مخزن سیاهبند)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (970.67 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب
2عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب
چکیده
کاهش میزان تلفات در شبکه توزیع آب شهری از رویکردهای اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب برای عبور از بحران کم آبی، تخصیص بهینه آب و افزایش درآمد ناشی از فروش می باشد. بدین منظور با بررسی وضع موجود، محدوده تحت پوشش مخزن سیاهبند در شهر بومهن به عنوان منطقه ایزوله با 2050 مشترک توسط WaterGEMS شبیه‌سازی شده و تلفات آن در چندین مرحله محاسبه شد. ابتدا حداقل دبی شبانه 10.56 لیتر بر ثانیه برآورد شد که از این مقدار 1.15 لیتر بر ثانیه مصرف شبانه، 6.4 لیتر بر ثانیه نشت و الباقی تلفات گزارش گردید. سپس بر اساس نتایج حاصل دبی سنج مغناطیسی و اولتراسونیک در کل شبکه، میزان تلفات و نشت 28% محاسبه شد که از این مقدار 22% نشت و 6% آب بدون در آمد است. همچنین مطالعات فشارسنجی توسط نرم افزار و کالیبره شده بر اساس ضریب زبری لوله نشان داد که حداقل و حداکثر فشار شبکه به ترتیب در بالادست و پایین دست برابر 70 و 20 متر می باشد. طبق تحلیل نرم افزاری صورت گرفته، میزان نشت، بالغ بر 370 مترمکعب در روز است که انجام اقدامات اجرایی برای کاهش این تلفات می تواند بیش از 280 میلیون تومان در سال درآمدزایی بهمراه داشته باشد.
کلیدواژه ها