برآورد نیازآبی گل لیلیوم با استفاده از میکرولایسیمتر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.12 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
13614715838
2دانشگاه گیلان
چکیده
بخش کشاورزی مهم‌ترین مصرف کننده آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهره‌وری آب در این بخش سهم به‌سزایی در حفظ آن دارد. در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود آب، تنوع‌طلبی مردم و همچنین درآمد بالا از کشت گل‌های زینتی شاخه بریدنی، فعالیت در زمینه تولید گل‌های خارج از فصل در گلخانه افزایش چشم‌گیری داشته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین نیاز‌آبی و ضرایب گیاهی گل لیلیوم (Lilium sp) رقم فانجیو در شرایط گلخانه‌ای است. به‌همین منظور در سال (1395)، اقدام به کشت و داده برداری شد. پیاز‌های لیلیوم ، در داخل میکرولایسیمتر‌هایی با قطر 20 سانتی‌متر و ارتفاع 50 سانتی‌متر داخل گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان کشت شد. مقدار تبخیر- تعرق این گیاه به روش وزنی و به‌صورت روزانه در میکرولایسیمترها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار کل تبخیر- تعرق گل لیلیوم با 54 میلی‌متر بود.. ضرایب گیاهی گل لیلیوم بر اساس تبخیر – تعرق مرجع محاسبه شده با معادله هارگریوز، بین 25/0 تا 76/0 بدست آمد.
کلیدواژه ها