بهینه سازی مصرف انرژی و عملکرد ایستگاه های پمپاژ از طریق نصب تجهیزات کنترل فشار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (798.12 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس تأسیسات تصفیه خانه آب استان اصفهان
چکیده
ایستگاههای پمپاژ از جمله مهمترین تأسیسات در مجموعه های آبرسانی می باشند و همواره بیشترین میزان مصرف انرژی به این تأسیس اختصاص دارد. از این رو بهینه سازی عملکرد آنها از طریق بهبود عملکرد تجهیزات آنها، اساسی به نظر می رسد. یکی از این اقدامات ، کار کردن هر پمپ در نزدیکی نقطه عملکرد آن از طریق نصب شیرهای کنترل فشار می باشد. در این مطالعه ، ایستگاه پمپاژ مبارکه وافع در تصفیه خانه آب اصفهان ، در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و میزان مصرف انرژی و هزینه برق مصرفی در هر دو حالت با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج را به دو صورت تحلیلی و تجربی به دست آورده و با یکدیگر مقایسه می نماییم. نتایج نشان می دهد که کار کردن پمپ در نزدیکی نقطه عملکرد خود تا 35 درصد در کاهش مصرف انرژی و تا 16 درصد تا کاهش واقعی هزینه برق تصفیه خانه اثر دارد.
کلیدواژه ها