شناسایی والویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مصرف آب در مقابله با بحران به روش AHP فازی (مطالعه موردی :روستاهای استان قزوین)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (933.08 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس بهره برداری
2رئیس اداره آب بدون درآمدشرکت آب وفاضلاب روستایی قزوین
3مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی قزوین
4معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب روستایی قزوین
چکیده
ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است.در این مقاله، با هدف اولویت بندی راهکارهای مقابله با بحران آب جهت تدوین برنامه راهبـردی مقابله با این بحران، پس از گردآوری اطلاعـات بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـه ای و تحلیـل داده ها، راهکارهای مقابله تعریف، دسته بنـدی و مـورد بررسـی آمـاری قـرار گرفـت. سپس پرسشنامه های استاندارد تنظیم و امتیازدهی عوامل و انتخاب گزینه های برتر توسط متخصصین صورت پذیرفت. با بهره گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، راهکارهای موجود مقابله با بحران آب بر اساس عوامل تعیین شده اولویت بندی وپیشنهادهایی جهت مقابله با این بحران جوامـع روستایی ارائه شد، نتایج نشان داد: راهکارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی، فنی و مهندسی، دولت و شرایط زیست محیطی به ترتیب مهمترین عوامل برای مقابله با بحران آب نیز می باشند.
کلیدواژه ها