بررسی اثرات نصب شیر الکترونیکی و سایه بان کولر و لوازم کاهنده در مصرف آب (مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (432.73 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مدیریت مصرف
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
3دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
با توجه به محدود بودن منابع آبی و افزایش میزان مصرف آب ،یافتن راه کارهایی برای مدیریت صحیح مصرف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از جمله موثرترین اقدامات برای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از انواع لوازم کاهنده مصرف شامل شیرآلات الکترونیکی، شیر آلات اهرمی، شیرآلات زماندار، سردوش کاهنده، درفشان، سایه بان کولر و... می باشد. در این مقاله استفاده از شیر آلات الکترونیکی و سایه بان کولر برای مکان هایی که توسط اداره آب و فاضلاب استان یزد نصب گردیده، بررسی و مقایسه میزان مصارف آب قبل و بعد از نصب لوازم کاهنده صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد استفاده از شیر الکترونیکی میزان کاهش مصرف بصورت میانگین دوره ها درحدود 20 درصد تا 47.5 درصد و استفاده از سایه بان برای کولر میزان مصرف آب را بصورت میانگین دوره ها از 15 درصد تا 37 درصد کاهش داده است.
کلیدواژه ها