پیش بینی نرخ شکست لوله‌های اصلی شبکه آبرسانی مطالعه موردی تهران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.19 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4دانشجوی دکترا
چکیده
شکستگی لوله‌های شبکه‌ی آب شهری تابع عوامل مختلفی بوده و شرکت‌های آب‌رسانی را متحمل هزینه های بالایی می کند لذا پیش‌بینی دقیق آن با اهمیت است. یکی از این عوامل، فشار آب است. در مطالعه‌‌ی حاضر با استفاده از یک مدل توسعه داده شده و تحلیل داده‌‌های میدانی ناحیه‌‌ای از شهر تهران، رابطه فشار- شکستگی تعیین شد و از فشار حداکثرِ روزانه در نقطه‌‌ی میانگین ناحیه، استفاده شد و جهت خنثی‌‌سازی تأثیر جنس بر میزان شکستگی‌ها، روابط برای هر جنس به صورت مجزا ارائه گردید. سه جنس پلی‌‌اتیلن، چدن‌‌داکتیل و آزبست‌‌سیمان به علت دربرگرفتن 94 درصد شبکه و بالا بودن حوادث، جهت بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در بخش وابسته به فشار، شاخص متوسطِ فشار حداکثرِ روزانه نتایج دقیقتری در مقایسه با حداکثرِ فشار حداکثرِ روزانه ارائه‌‌ می‌دهد. همچنین در مدل غیر خطی پیش‌بینی حادثه مقدار توان فشار، به جنس لوله وابسته است و به ترتیب برای پلی‌‌اتیلن، چدن داکتیل و آزبست سیمان مقادیر 3/002، 2/737 و 2/218 بدست آمد. همچنین با استفاده از روابط فشار- شکستگی و تابع چگالی احتمال فشار حداکثر، نرخ شکست به تفکیک جنس تخمین زده شد که مقایسه مقادیر پیش‌‌بینی شده با مقدار واقعی، نتایج قابل قبول مدل را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها