جلوگیری از هدر رفت آب جهت پساب های صنعتی با امکان بازگشت آب واستفاده مجدد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (964.55 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر تحقیق وتوسعه
2مدیر آزمایشگاه
3مدیر اجرایی
چکیده
فاضلاب صنعتی از جمله صنایع نساجی یکی از آلاینده های اساسی محیط زیست می باشد که در صورت عدم تصفیه و تخلیه به محیط زیست مشکلات زیادی را ایجاد می نماید ، در این راستا و جهت مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب مورد نیاز این صنایع اصول این پژوهش شکل گرفت.روشهای تصفیه پساب شامل روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب شامل انعقاد و لخته سازی می باشد،تصفیه پساب به روش انعقاد شیمیایی با مواد مختلفی انجام می شود که یکی از این مواداستفاده از فوق پلیمرهای کاتیونیDNG WATER است. سرعت ته نشین شدن ،زلال بودن محلول نهایی، مقدار مصرف ماده منعقد کننده، حجم لجن تولید شده و پارامتر BOD و COD پارامترهای بررسی شده در این پژوهش می باشد.در این پژوهش با هدف کاهش آلایندگی و بازگشت آب به چرخه ی تولیدواستفاده مجدداز آب در پایلوت صنعتی ،تست مواد منعقد کننده مختلف روی پساب خروجی شرکت چاپ و تکمیل پوشان انجام شد و ماده فوق پلیمر کاتیونی DNG WATER بهترین نتیجه تصفیه پساب را داشت. آب تصفیه شده با این ماده، قابلیت استفاده در شستشوهای اولیه و شستشوهای ثانویه دستگاههادر خط تولید رنگرزی را دارا می باشد.
کلیدواژه ها