بررسی عملکرد مدل یان برای مدل‌سازی اثر pH و نرخ جریان بر حذف نیترات با استفاده از ستون‌های زئولیت اصلاح‌شده
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (653.67 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
آلودگی منابع آبی به یون نیترات یکی از مهم‌ترین مسائل بهداشتی و زیست‌محیطی که در حال حاضر جهان با آن روبرو است. یکی از منابع اصلی ورود نیترات به محیط زیست، زه‌آب کشاورزی می‌باشد. در این پژوهش امکان حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های بستر ثابت از زئولیت اصلاح‌شده مطالعه و کارایی مدل یان در پیش‌بینی منحنی شکست ارزیابی شد. برای بررسی اثر pH و نرخ جریان بر جذب نیترات به‌وسیله زئولیت اصلاح‌شده به‌صورت پیوسته، از ستون‌های پی وی سی با قطر اسمی 63 میلی‌متر و ارتفاع 55 سانتی‌متر به‌عنوان راکتورهای با جریان بالا رونده و بستر ثابت استفاده شد. زه‌آب کشاورزی با غلطت 80 میلی‌گرم بر لیتر نیترات، به صورت مصنوعی با حل کردن نمک پتاسیم نیترات در آب مقطر در آزمایشگاه تهیه شد. با توجه به پارامترهای آماری (R2 و RMSE)، مدل یان تغییرات نرخ جریان را بهتر از تغییرات pH پیش بینی نموده و در مجموع توانسته منحنی رخنه برای جذب نیترات از زئولیت اصلاح شده را با دقت نسبتا قابل قبول توصیف کند.
کلیدواژه ها