بررسی میزان مجاز استفاده از منابع آب تجدید پذیر در دنیا، مطالعه موردی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1383 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
سازمان آب برق خوزستان
چکیده
رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف از یکسو و توسعه روز افزون فعالیت های صنعتی و کشاورزی از سوی دیگر موجب گردیده است تا منابع ابی به طور فزاینده ای در جهان کاهش پیدا کند. گرچه آب به عنوان یکی از منابع تجدید شونده به شمار می آید ؛ اما خاصیت تجدید شوندگی این منبع تا زمانی کارساز خواهد بود که میزان برداشت از منابع آبی با نرخ جایگزینی آن همخوانی داشته باشد. در برخی از نقاط جهان میزان استفاده از اب از میزان آبی که به طور طبیعی سالانه جایگزین می گردد بیشتر است. حدود یک سوم از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که دچار تنش ابی متوسط تا زیاد می باشند. بنا به پیش بینی انجام شده ، در سال 2025 به میزان 8/1 میلیارد نفر در جهان در مناطقی زندگی می کنند که دچار کمبود مطلق اب هستند و در این سال دو سوم جمعیت جهان در کشورهای دارای تنش ابی زندگی می کنند.
در این تحقیق وضعیت مصرف منابع آب تجدید پذیر در کشورهایی از جمله ایران، روسیه، برزیل و امریکا بر اساس داده های سازمان Fao مورد بررسی قرار گرفته است. با برسیهای بعمل آمده نتایج بدست آمده از این تحقیق، مشخص گردید که محدوده ارائه شده بین 20 تا 40 درصد به منظور تعادل اکولوژیکی پیشنهاد شده است و بر اساس گزارش فائو در صورتی که میزان استفاده از منابع آبی تجدید پذیر زیر 20 درصد باشد از لحاظ اکولوژیکی و استرس بر منابع آبی مشکی پیش نخواهد آمد. ولی زمانیکه این مقدار به بالای 60 درصد رسید، کشور مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می شود و در صورتی که مقدار مصرف آب از منابع تجدید پذیر به بیش از 75 درصد برسد به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید. با توجه به اینکه در کشور ایران این مقدار حدود 67.2 درصد می باشد کشور در مرحله کمبود فیزیکی آب قرار گرفته است.
کلیدواژه ها