ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺷﺒﮑﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ بوشهر (با رویکرد کاهش هدررفت و عوامل موثر بر آن)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (728.87 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
2مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آب
3ناظر پروژه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
چکیده
سالانه مقادیر زیادی آب بر اثر هدررفت واقعی و نشت از شبکه تلف می شود این امر هزینه زیادی را بر شرکت های آب و فاضلاب تحمیل می کند؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر بوشهر و عوامل مؤثر بر آن بود. این پژوهش با جمع آوری داده ها و ثبت در سامانه سپتا تجزیه و تحلیل شد.در این بررسی،مقادیر تولید و مصرف آب، مقدار تلفات آب، تعداد حوادث، نوع لوله، عمر و طول لوله ها در شهر بوشهر بررسی شد.نتایج نشان داد که مقدار تلفات در سال های 1394 و 1395 به ترتیب برابر با 7/38 و 43 درصد بوده است. به علت خشکسالی میزان آب تولیدی شهر بوشهر طی دو سال اخیر سیر نزولی داشته. میانگین سرانه آب مصرفی در سال های 1394 و 1395 به ترتیب 175 و 183 لیتر به ازای هر نفر در روز است.این مطالعه نشان داد که تعداد حوادث، رابطه ای مستقیم با طول، سن لوله ها و تعداد انشعابات دارد.با مدیریت مناسب وتعویض کنتورها،اصلاح سیستم های قرائت و برونسپاری قرائت کنتورها، نوسازی شبکه فرسوده، استاندارد سازی انشعابات و استفاده از لوله های پنج لایه تلفیقی می توان تلفات آب را کاهش داد.
کلیدواژه ها