بنچ مارکینگ آب بدون درآمد و محاسبه سطح اقتصادی هدررفت واقعی مطالعه موردی آبفا استان اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.33 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
2رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
3معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
چکیده
شناخت، محاسبه و برنامه ریزی کاهش آب بدون درآمد (NRW ) بیش از دو دهه است که در رئوس اهداف و برنامه های شرکت های آب و فاضلاب قرار گرفته است. در این میان هدررفت های واقعی (RL ) که قسمت عمده ای از آب بدون درآمد را تشکیل می دهد عمدتاً ناشی از نشت در قسمت های مختلف سیستم آبرسانی بوده که بخش بزرگی از فعالیت های کاهش NRW در جهت جلوگیری و کاهش آن صرف می شود. لیکن همچون سایر پروژه ها و فعالیت ها بایستی تا حدی انجام گردد که توجیه اقتصادی داشته باشد. در این مقاله ضمن مرور سریع و کلی شاخص های عملکردی آب بدون درآمد، سعی بر آن شده است که به طور ساده روش بنچ مارکینگ آب بدون درآمد، هدف گذاری اقدامات و محاسبه سطح اقتصادی نشت که به طور عملی در آبفا استان اصفهان انجام گرفته است، ارائه گردد.
کلیدواژه ها