شناسایی تهدیدهای استفاده از پساب شهری به عنوان آب خنک کننده صنعتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.12 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2انجمن آب و فاضلاب ایران
چکیده
محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، بحران فزاینده آب را به دنبال داشته است. بهترین راهکار برای مقابله با این بحران، ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب می‌باشد. یکی از این راهکارها، بهره‌گیری از پساب به عنوان منبع غیر متعارف است. بنابراین شناسایی دقیق پارامترهای مؤثر بر تهدیدهای استفاده از پساب در صنعت و تحلیل و مدیریت ریسک تهدیدها، از جمله راهکارهای کارآمد مدیریت بازیافت آب می‌باشد. در این مقاله، انواع تهدیدات و پارامترهای مؤثر استفاده از پساب در مصارف آب خنک کننده صنعتی با استفاده از منابع و مراجع موجود شناسایی شده و با تدوین پرسشنامه، وضعیت وجودی این پارامترها و میزان تاثیر هر یک در صنعت فولاد مبارکه اصفهان از کارشناسان، مدیران و اساتید نظرخواهی شده است. سپس اطلاعات دریافتی پرسشنامه‌ها گرداوری شده و پارامترهای مؤثر تهدیدها، به‌منظور مدیریت ریسک و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک در صنایع رتبه‌بندی شده است.
کلیدواژه ها