شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف بهینه آب در بخش خانگی با استفاده از رویکرد ویکور فازی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (997.48 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
شرکت آب و فاضلاب استان فارس
چکیده
با توجه به اینکه جهان با بحران بی آبی و کم آبی مواجه است و بخش زیادی از مصارف آبی مربوط به خانوارها و در بخش خانگی می‌باشد، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر مصرف بهینه با رویکرد ویکور فازی پرداخته است. برای تحلیل نتایج و کسب داده های تحقیق تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب توزیع شد. نتایج حاصل از رتبه بندی با رویکرد ویکور فازی حاکی از این بود که عوامل آموزش، تبلیغات، مسئولیت پذیری بالاترین اولویت را نسبت به بقیه ی شاخص ها دارند. که این امر خود همت بالای مسئولین را جهت تلاش بیستر در زمینه‌ی آموزش‌های همگانی در زمینه مصرف درست و بهینه و تبلیغات موثر در زمینه ی صرفه جویی می طلبد، همچنین مسئولیت پذیری افراد نسبت به مسئله‌ی کمبود آب و مصرف بهینه آب در بخش خانگی می‌تواند تا حدی در رفع بحران کم آبی موثر باشد.
کلیدواژه ها