مدیریت فشار در شبکه توزیع روشی کارآمد در جهت کاهش هدررفت واقعی تجربه موفق کاهش هدررفت آب در شهر مهریز استان یزد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.25 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
چکیده
تداوم خشکسالی ها و در پی آن کاهش کمی و کیفی منابع آب یکی از چالشهای اساسی شرکت های آب و فاضلاب میباشد. کاهش اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به شرکت های آب و فاضلاب و همچنین توان مالی محدود شرکت ها مانع از جایگزینی شبکه های فرسوده و قدیمی می شوند در نتیجه در صورت عدم اقدام مناسب جهت مدیریت فشار ،آب زیادی از شبکه های توزیع به هدر می رود. شهر مهریز در در تابستان ها با کمبود شدید آب و نارضایتی شهروندان مواجه بود و هدررفت آن در پایان آن سال 91 به 34 درصد می رسید . با بررسی کامل شبکه توزیع تهیه مدل هیدرولیکی، نصب فشار سنج به تعداد مورد نیاز ،ایجاد DMA هاو اندازه گیری دبی شبانه و تلفات در هریک از آنهاو در نهایت نصب شیرهای گلوب روی خطوط آبرسان و نصب شیرهای فشار شکن در نقاط مورد نیاز بدون تعویض شبکه فرسوده میزان هدررفت آب به 24 درصد در انتهای سال 95 رسیده است.ضمن آنکه از سال 93 تاکنون مشکل کمبود آب در تابستان نیز در شهر مهریز به طور کامل رفع گردیده است.
کلیدواژه ها