بررسی آزمایشگاهی تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتور آب خانگی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2ابفا قم
چکیده
کنتورهای آب جهت نصب در شبکه توزیع و مطابق با استانداردهای شبکه ساخته می‌شوند. در ساختمان‌های مرتفع و مجتمع ها، برای تفکیک مصرف آب واحدها از کنتورهای فرعی(کنتورهای در اختیار مشترکین) استفاده می شود که بعد از سیستم تأمین فشار آب نصب می شوند. در حالت پمپاژ مستقیم، کنتور آب به علت قرار گرفتن تحت شرایط خط پمپاژ، تحت نوسانات هیدرولیکی قرار گرفته و تغییراتی در دقت اندازه‌گیری و طول عمر خود خواهد داشت که باعث ایجاد مشکلاتی برای مشترکین و شرکت‌های خدمات‌رسانی می‌شود. این مقاله به بررسی اثرات اتصال مستقیم پمپ به شبکه بر روی کنتورهای مشترکین از لحاظ دقت عملکرد پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از پمپ مستقیم بعد از کنتور آب خطای کنتور را افزایش می دهد. این افزایش در حالتی که پمپ بدون مخزن فشار باشد بیشتر بوده و باعث افزایش خطای کنتور بیشتر از حد خطای استاندارد دبی نرمال(2%±) می شود که در نهایت باعث خرابی کنتور و تعویض آن می شود. نکته قابل توجه ایجاد خطای مثبت در کنتور آب بعلت استفاده از پمپ میباشد که در صورت عدم تعویض کنتور، مشترک متضرر می شود.
کلیدواژه ها