شبیه سازی رفتار مشترکین در مصارف آب با استفاده از مدل عامل بنیان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (728.38 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
چکیده
کاربرد مدل‌های عامل بنیان در شبیه سازی رفتار ذینفعان یک روش نسبتاً جدید برای مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده‌ای است که شامل عوامل خودمختاری هستند که با یکدیگر در تعامل‌اند. پیشرفت‌های محاسباتی، کاربرد مدل‌های عامل بنیان را در زمینه های مختلف میسر کرده است. این کاربردها در مدلسازی رفتار انسان در بازار و چرخه‌های تولید، مدل‌سازی پیچیدگی‌های سیستم‌های منابع و مصارف آب و بسیاری دیگر گسترش‌یافته‌اند.
در این مقاله با استفاده از مدل‌های عامل بنیان پیشنهاد شده برای عوامل درگیر در سیستم‌های منابع آبی توسط ( Akhbari و Grigg ، 2015 ) و بکارگیری نرم افزار NetLogo ، رفتار مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در مصارف آب شبیه سازی گردید .
جامعه آماری شامل مشترکین آبفار روستایی استان کرمانشاه به تعداد حدود 129000 مشترک و در بازه زمانی سال 1394میباشد .
نتایح حاصله نشان داد مدل عامل بنیان میتواند در جهت شبیه سازی رفتار مشترکین مورد اعتماد قرار گیرد ، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد رفتار مشترکین حوزه روستایی در زمینه مصارف غیر مجاز تابع عوامل محیطی و متعارف حوزه منابع آب از جمله درآمد خانوار، آب بهاء مصرفی ، فناوری تجهیزات خانگی و فرهنگ مصرف و ... میباشد.
کلیدواژه ها