بررسی مدل مالی برون سپاری بازسازی شبکه های توزیع آب و بازگشت سرمایه حاصل از کاهش آب بدون درآمد (مطالعات موردی: محدوده آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک
2کارشناس فنی
چکیده
بر اساس مطالعات، بررسی ها و تجارب گذشته، شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران شناسایی برخی از نقاط بحرانی شبکه توزیع آب و انشعابات را که نیاز به بازسازی داشته اند در اولویت های اجرایی خود قرارداده است. در این مقاله بر اساس روش AHP و با تعیین فاکتورهای دارای اولویت 45 کیلومتر ازشبکه تحت پوشش آبفای منطقه یک به عنوان مناطق پر اهمیت به منظور بازسازی شبکه مشخص گردیده اند. سپس میزان تأثیر این بازسازی بر کاهش آب بدون درآمد بررسی گردید و درانتها مدل مالی پیشنهادی به منظور استفاده از سرمایه گذاری برای انجام این بازسازی معرفی گردیده است.
کلیدواژه ها