مطالعه موردی شناسایی اجزای مصرف مشترکین خانگی شهر کاشان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (754.88 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس دفتر آب بدون درامد
چکیده
با توجه به توسعه روز افزون جوامع و رشد جمعیت، تقاضای آب نیز فزونی یافته و تلاش برای توسعه منابع جدید برای تامین این نیازهاکافی نیست. امروزه بسیاری از کشورها با استفاده از اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برای مواجهه با این مشکلات اقدام می‌نمایندشناخت الگوی مصرف مشترکین خانگی یکی از اساسی ترین نیازهای مطالعات مدیریت مصرف آب بوده تا بتواند درمقابله با مشکلات موجود در تامین آب راهگشا و مؤثر باشد. در این مطالعه تعدادی از مشترکین خانگی شهر کاشان انتخاب و تجهیزات دقیق اندازه‌گیری مصرف، برای هریک نصب شده است. ضمن تعیین مصرف سرانه هر خانوار، سهم هر یک از اجزای مصرف (ظرفشویی، دستشویی، حمام و ...) به دست آمده است. این مطالعه در سه بازه زمانی متفاوت از سال و در مجموع برای 54 مشترک صورت گرفته است. لازم به ذکر است شرکت آب و فاضلاب کاشان به عنوان مجری، وظیفه انتخاب مشترکین، نصب و راه اندازی تجهیزات و ارسال اطلاعات ثبت شده و شرکت inter3 از طرف گروه مشارکت همکاریهای ایران و آلمان به عنوان مشاور طرح وظیفه تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده را بر عهده داشته است.
کلیدواژه ها