بررسی رابطه دمای هوا با میزان مصرف آب در فصل بهار سال 1396 (مطالعه موردی در شهرستان شهرضا -اصفهان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (787.08 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس بهره برداری آبفا شهرضا
2رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد آبفا شهرضا
چکیده
در این مقاله به رابطه بین دمای هوای میانگین و میزان مصرف شبکه توزیع آب در شهر شهرضا پرداخته شده است. در ابتدا نمودارهای اولیه دمای هوا و میزان مصرف برای هرماه ترسیم شده و نقاطی که میزان مصرف با دمای هوا دارای رابطه معنا داری نیستند بررسی شده و در مرحله بعد این نقاط که مربوط به روزهای تعطیل می باشد حذف شده و نمودارهای جدید ترسیم شده است که بازهم مشاهده می شود برخی از نقاط که مربوط به روز بعد از روز تعطیلی می باشند رفتار غیرخطی با دمای هوا دارند. نهایتا روزهای مذکور هم حذف شده و نمودار سه ماهه ترسیم می شود و رابطه خطی مناسبی بین دمای هوا و میزان مصرف مشاهده می شود. در نمودارهای ترسیم شده از خط برازش استفاده شده است بطوریکه نقاطی که به خط برازش نزدیک هستند گرایش خوبی به رابطه خطی بین دمای هوا و میزان مصرف دارند. برای اثبات این موضوع تابع خط برازش از نمودار استخراج شده است که بیشترین میزان انحراف با عدد اصلی با استفاده از این تابع کمتر از 10 درصد می باشد که نشان دهنده رابطه خطی قابل قبول بین دمای هوا و میزان مصرف آب در شبکه توزیع می باشد.
کلیدواژه ها