تحلیل داده های مصرف در کنترل و کاهش خطای انتقال داده در شهر اراک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (985.23 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر آب بدون درآمد
2کارشناس GIS
چکیده
خطای انتقال داده از جمله خطاهایی است که اصولا نباید با وجود سیستم های مکانیزه آب بها در شرکت های آب و فاضلاب رخ داده و یا رخداد آنها باید بسیار کم باشد. در این مقاله سعی شده با بررسی و تحلیل داده های مصرف در سیستم آب بها در شهر اراک و دسته بندی اینگونه داده ها بر اساس نقش و تاثیر آنها در افزایش خطای انتقال داده که در نهایت منجر به افزایش تلفات ظاهری می گردد، اقدامات اصلاحی لازم جهت جلوگیری از وقوع و کاهش خطای فوق انجام گیرد. همچنین در این مقاله سعی شده است کاربرد نقشه های مدیریت مصرف آب که در عنوان های مختلف تولید گردیده، برای اولین بار ارائه گردد. این نقشه ها امکان شناسایی نقاط ضعف و قوت داده های مصرف و توزیع پراکندگی آنها به همراه سایر پارامترهای مورد نیاز در بخش مشترکین را که به کمک نرم افزار ArcGIS تهیه شده است در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد.
کلیدواژه ها