تجزیه و تحلیل میزان آب به حساب نیامده ناشی از خطای کنتورهای مشترکین آب با استفاده از روش آماری (مطالعه موردی: شهر اراک)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
2کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
چکیده
در دنیای امروز به دلیل افزایش جمعیت انسانی و پیشرفت صنعت، حفظ منابع آب شیرین برای نسل-های آینده ضروری محسوب می گردد. یکی از گام‌های برخورد با این مشکل مدیریت مصرف و تلفات منابع آب است. آب بحساب نیامده یکی از انواع شکل‌های هدر رفت شبکه‌های توزیع منابع آب آشامیدنی می‌باشد. یکی از عمده ترین بخش‌های آب به حساب نیامده، عدم دقت و خطای کنتورهای آب مشترکین است. در این پژوهش نمونه ای از جمعیت مشترکین آب شهر اراک بطور تصادفی انتخاب شده است و کنتورهای آب این مشترکین با استفاده از روش تحلیل آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و میزان دقت کنتورهای این مشترکین و میزان آب بدون درآمد آنها محاسبه گردیده و این بررسی به کل شهر تعمیم داده شده و کل مقدار آب به حساب نیامده که ناشی از خطای کنتور مشترکین است محاسبه شده است.
کلیدواژه ها