تصحیح شاخص زیرساختی ILI شبکه توزیع آب در شهر مهاجران به کمک آنالیز‌های GIS
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (964.46 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر آب بدون درآمد
2کارشناس GIS
چکیده
از آنجایی که دسترسی به اطلاعات دقیق در فعالیت های هدررفت آب بسیار حائز اهمیت می باشد از این رو دفتر آب بدون درآمد به موازات اجرای پروژه GIS شهر مهاجران، اقدام به اصلاح شاخص ILI که یکی از شاخص-های شناسایی زیرساخت شبکه آب شهری می باشد نمود. در نهایت با مقایسه روش تخمینی محاسبه ILI و روش محاسبه با کمک آنالیزهای GIS این نتیجه حاصل شد که بالارفتن دقت محاسبات با استفاده از آنالیزهای GIS باعث بهبود عملکرد و در نتیجه پایین آمدن شاخص ILI گردیده است. حال با توجه به اجرای پروژه GIS در شهر مهاجران در دو بخش شبکه و مشترکین و داشتن کلیه پارسل های مشترکین به همراه توپوگرافی آنها، امکان دستیابی به ارتفاع متوسط هر مشترک در شهر ایجاد گردید. حال از آنجایی که فشار متوسط هر منطقه در فرمول محاسبه هدررفت اجتناب ناپذیر و شاخص ILI نقش اصلی را دارا می باشد، به همین منظور بکارگیری ابزارها و آنالیزهای GIS در این مقاله منجر به تصحیح این شاخص در شهر مهاجران گردید.
کلیدواژه ها