ارزیابی و محاسبه فشار متوسط ناحیه و فاکتور روز - شب و کاربرد آن‌ها در تحلیل شبکه های آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (954.49 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
چکیده
مدیریت فشارهای بهره برداری یک سیستم توزیع آب شرب جهت مدیریت هدررفت های واقعی و برخی مؤلفه های مصرف، کنترل فراوانی وقوع نشت های جدید بر روی خطوط اصلی و انشعابات وافزایش عمر کاری زیر ساخت ها ضروری است.فشار متوسط ناحیه یک پارامتر کلیدی برای تمام محاسبات و مدلسازی‌های شبکه توزیع آب می باشد بنابراین اتخاذ یک روش سیستماتیک جهت محاسبه فشار متوسط ناحیه ضروری می باشد. با توجه به رابطه FAVAD ( نشت از منافذ ثابت و متغیر) نرخ جریان نشت با فشار متوسط ناحیه تغییر می‌کند. فشار متوسط ناحیه در طول 24 ساعت شبانه روز در بسیاری از سیستم ها و زون ها تغییر می کند که در نتیجه آن نرخ جریان نشت نیز با آن تغییر می کند. بنابراین نمی‌توان بسادگی با ضرب نرخ نشت شبانه در 24 ساعت نشت متوسط روزانه را بدست آورد. برای تبدیل نرخ نشت شبانه به نشت متوسط روزانه باید فاکتور روز-شب محاسبه گردد.
کلیدواژه ها