مدیریت مصرف و هدررفت آب از طریق مدیریت فشار در شبکه (مطالعه موردی منطقه 2 آب و فاضلاب شهر تهران)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (778.1 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجو/دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
2دانشیار/دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
3دانشجو/دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف در شبکه آبرسانی شهری،کاهش هدررفت آب و یا نشت می باشد. مدیریت فشار به دلیل صرفه اقتصادی، سرعت اجرای بالا و سایر پیامدهای مثبت آن، از دیرباز کاراترین گزینه جهت رسیدن به کاهش نشت محسوب میگردد. شبکه آبرسانی موجود در منطقه 2 آب و فاضلاب تهران به علت وسعت، جمعیت و قدمت خود یکی از مناطق حساس برای مدیریت فشار قلمداد میگردد. جهت مدیریت فشار در این منطقه، ابتدا محدوده عملکردی مخرن شماره 71 شبکه تهران، درنرم افزار Epanet مدلسازی وسپس ازطریق یکپارچه نمودن با کد متلب نوشته، میزان نشت تخمینی و نحوه توزیع آن در شبکه محاسبه گردید. در جهت اعمال مدیریت فشار در این منطقه سناریوهای مختلفی مورد ارزیابی واقع گردید و درنهایت با یافتن بهترین حالت تغییرهد ورودی شبکه و همچنین استفاده بهینه و همزمان از تجهیزات کاهنده فشار میزان نشت نسبت به وضعیت موجود به میزان 33 درصد بهبود یافت.
کلیدواژه ها