تعیین حجم مخزن ذخیره سازی آب باران (مطالعه موردی: شهر رشت)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.18 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
2استادیار دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
3استادیار دانشکده علوم کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
چکیده
امروزه بدلیل کمبود منابع آبی، ذخیره آب در بیشتر جوامع بشری اهمیت دارد. از آنجا که آب باران از پاک‌ترین منابع موجود در طبیعت می‌باشد، اگر قبل از اینکه به سیلاب تبدیل شود، یا در مسیر جریان خود دچار آلودگی گردد، به کمک روش‌های استحصال آب جمع‌آوری گردد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از پیشنهادات برای مناطق شهری استفاده از سیستم جمع‌آوری آب باران از بام ساختمان‌های مسکونی می‌باشد. هدف از این تحقیق برآورد حجم مخزن سیستم سطوح آبگیر از بام منازل مسکونی به‌منظور آبیاری فضای سبز ساختمانی به مساحت 100 متر مربع، در شهر رشت می‌باشد که با توجه به بارندگی روزانه شهر رشت برای سه سال خشک، نرمال و مرطوب در یک دوره 20 ساله، به طور متوسط حجم مخزن ذخیره‌سازی برای تقاضای ثابت با استناد به روش‌ منحنی جرم برابر با 11/5022 لیتر و روش پیک‌های متوالی برای تقاضای متغیر برابر با 2/5780 لیتر پیشنهاد گردیده‌است.
کلیدواژه ها