سیستم کنتور هوشمند آب پیش پرداخت با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مشترک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.31 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیرعامل شرکت کنتورسازی البرز توان
چکیده
بحران آب مشکلی ناشناخته است که اثرات زیانبارش از کشتار ، بیماری‌های مسری و تمام جنگ‌هایی که در سطح جهان جریان دارد، بیشتر خواهد بود. با توجه به اهمیت آب در زندگی بشر، کم آبی ساکنان زمین و مخصوصا کشورهایی مانند ایران که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارند را تهدید می کند، این سبب شد تا در این پژوهش به بررسی مسئله‌ی بحران آب پرداخته ‌شود. هدف اصلی این پژوهش، ارائه و معرفی کنتورهای هوشمند پیش پرداخت با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مشترک به عنوان یک راه حل موثر در بخش صرفه جویی و مدیریت منابع آبی شهری و روستایی و همچنین در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، تولیدی و موارد دیگر می‌باشد. این طرح به صورت نمونه آزمایشی اجرا شده است و نتایج مثبت قابل توجه ای در زمینه صرفه جویی مصرف و کاهش قابل توجهی از هزینه های شرکت های آبفا را به همراه داشته است. همچنین این طرح به تایید شرکت آبفای استان چهارمحال و بختیاری رسیده است.
کلیدواژه ها