بررسی تاثیر بهینه سازی و کاهش قطر کنتور بر الگوی مصرف مشترکین و اندازه گیری جریان های ضعیف
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.21 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1معاون بهره بردای
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و اب بدون درامد
3شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان
چکیده
محاسبه دقیق مصرف و یافتن راهکار موثر جهت اندازه‌گیری مصرف واقعی مشترکین به منظور افزایش درآمد و کاهش آب‌بدون‌درآمد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است. از این رو شناسایی اجزاء آب‌بدون‌درآمد و راهکار موثر جهت کاهش آن در دستور کار شرکت‌های‌آب‌و‌فاضلاب قرارگرفته است.یکی ازمولفه‌های آب‌بدون‌درآمد، دقت تجهیزات اندازه‌گیری مصرف می‌باشد. نظر ‌به ‌اینکه عمده درآمد شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب از فروش آب‌بهاء مشترکین تامین می‌گردد، لذا استفاده ازکنتورهای با دقت بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.یکی ازمواردی که باعث عدم محاسبه دقیق مصارف مشترکین می‌گردد، وجود کنتورهای با قطر بالا جهت خانوارهای تک واحدی و مصارف کم می‌باشد. در این کنتورها به علت بالا بودن دبی استارت، عملاً جریان‌های ضعیف عبوری اندازه‌گیری نشده و بخشی از مصرف مشترکین منجربه درآمد نخواهد ‌‌شد. در این مقاله به بررسی تاثیرکاهش قطرکنتور در دقت اندازه‌گیری آب مصرفی پرداخته‌شده‌ و برای رسیدن به این هدف مصارف در بازه زمانی مشابه قبل و بعد از تعویض کنتور، مورد بررسی قرار‌گرفته‌است.
کلیدواژه ها