تاثیر اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش هدر رفت ظاهری با رویکرد استفاده از روش های نوین مدیریت توزیع آب در شبکه پایلوت حسین آباد شیراز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (678.51 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر مطالعات کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف
2کارشناس
3معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب شیراز
چکیده
مقاله حاضر به روشهای نوین مدیریت شبکه های توزیع با شناخت دقیق رفتارهای هیدرولیکی شبکه وتاسیسات آبرسانی در راستای مدیریت بهینه توزیع آب به منظور کاهش آب بدون درآمد و با استفاده ازنرم افزارهای تحلیل شبکه پرداخته و به ارائه نتایج اقدامات انجام شده جهت کاهش آب بدون درآمد با تمرکز بر روی مولفه های هدر رفت ظاهری وواقعی درپایلوت انتخابی اشاره می نماید . نتایج این تحیق نشان می دهد درمناطق باهدررفت بالا باتمرکز برهدررفت ظاهری می توان باصرف هزینه کم حجم قابل توجهی ازآب بدون درآمد راکم کرد. تحلیل های صورت گرفته بوسیله نرم افزار Water gemا نجام وجهت داده های ورودی نرم افزار از برنامه های Auto cad و Arc map10استفاده شده است.شناخت مناسب ازمناطق میتواند کمک بزرگی دراواویت بندی اجرای طرحهای کاهش آب بدون درآمد کند.درمناطقی که آب بدون درآمد بالایی دارند این شناخت باعث افزایش تاثیر اقدامات برنامه ریزی شده باهزینه کمترودرزمان کوتاهتر خواهد شد.
کلیدواژه ها