استفاده از پساب دستگاه آب مقطر گیری جهت جلوگیری از هدر رفت آب: مطالعه موردی در استان اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (648.96 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس مسیول آزمایشگاه آب
چکیده
هدررفت آب و بطور کلی آب بدون درآمد یکی از مشکلات عمده سیستم تولید وتوزیع آب شرکتهای آب وفاضلاب می باشد. مقدار آب بدون درآمد در کشورهای درحال توسعه بیش از 30 درصد مقدار تولید آب ودرکشورهای توسعه یافته کمتراز 15 درصد مقدار تولید وحدود نصف حجم آب تولیدی هدررفته در.این کشورها می باشد. یکی از عواملی که باعث هدر رفت آب می گردد استفاده از دستگاه آب مقطر گیری می باشد که با توجه به نیاز به آب مقطر مصرفی در اکثر آزمایشگاهها دستگاه آب مقطر گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق پارامترهای فیزیکو شیمیایی مربوط به ورودی،خروجی و پساب دستگاه آب مقطرگیری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین داده های ورودی و پساب وجود ندارد. همچنین داده های به دست آمده از پساب نشان داد که پایینتر از حد استاندارد ملی و مقدار توصیه شده در سازمان بهداشت جهانی می باشد، از طرفی حجم پساب تولید شده بسیار بالاست. بنابراین از آن می توان از آن در مصارف کشاورزی و فضای سبز استفاده کرد تا از هدر رفت آب جلوگیری گردد.
کلیدواژه ها