هوشمندسازی شبکه توزیع آب،اهداف،ملزومات
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (679.86 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس
2معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب شیراز
3مدیر دفتر مطالعات کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف
چکیده
درسالهای اخیر رویارویی با چالشهایی از قبیل کاهش شدید ظرفیت منابع تامین کننده، کاهش رضایت مشترکین به دلیل ناپایداری ارائه خدمات وازطرفی هزینه های قابل توجه تولید وانتقال آب، باعث تغییر رویکرد مدیریتی و توجه به مدیریت توزیع ومصرف گردیده است . اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که بدانیم سالانه درکشور ما حدود 30 درصد ازحجم آب تولیدی بعنوان آب بدون درآمد محاسبه می گردد که حجمی معادل 1.3 میلیون مترمکعب است، آب موردنیاز حدود 23 میلیون نفر درسال!!مدیریت سنتی آبرسانی، براساس تجارب فردی وقائم به شخص، با سعی وخطای زیاد، هزینه های بالا وحل مشکلات بصورت مقطعی است . لذا تغییر درنگرش توزیع آب بر پایه روشهای نوین باهدف کاهش حداکثری چالشهای پیش روی صنعت آب کشور اجتناب ناپذیرمی باشد. شبکه هوشمند بعنوان تنها راهکار موجود باهدف کاهش حداکثری دخالت انسان درامر تولید،انتقال و توزیع،تلاش میکند چالشهای موجود وپیش روی صنعت آب کشور رابه حداقل برساند.
کلیدواژه ها