اهمیت و کاربردهای آب خاکستری در مدیریت مصرف آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (466.91 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس خدمات مشترکین و درآمد آبفا فارس
چکیده
رشد فزاینده جمعیت و نیازهای آبی روزافزون جوامع شهری از یک طرف و محدودیت های منابع آب و نیز منابع مالی سبب شده است که در کنار توجه به توسعه منابع آب، مدیریت مصرف و تقاضا به عنوان عاملی کلیدی برای متعادل نمودن منابع با مصارف، نمایان تر جلوه کند. هم چنین با توجه به بروز خشکسالی و قرار گرفتن ایران در اقلیم گرم و خشک، منابع آب غیر متعارف برای باز استفاده مورد توجه قرار گرفته اند. در راستای مدیریت بهینه منابع آب و دست یابی به وضعیت مطلوب و تأمین نیازهای آبی در آینده، اقداماتی هم چون بهره گیری از منابع آبی دیگر از جمله بازچرخانی آب خاکستری، در ساختمان ها مطرح می گردد. استفاده مجدد از آب خاکستری یک روش نویدبخش با هدف کاهش مصرف آب است که در کنار صرفه جویی در انرژی و هزینه، فاضلاب تخلیه شده در محیط را نیز به تناسب کاهش می دهد. در این مقاله فواید و کاربرد آب خاکستری ، عوامل مؤثر بر بازیافت آب خاکستری و اهمیت آن در مدیریت مصرف آب مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها