کاربرد مدل هیدرولیکی مکان مبنا در تاسیسات آب شهررشت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مشاور مدیر عامل آبفای شهری گیلان
چکیده
تحقیق حاضر بمنظور تعیین نقاط نشت در تاسیسات آب شهررشت در راستای کاهش آب بدون درآمد ودر بخش هدر رفت واقعی آن انجام شد. دراین تحقیق رابطه بین داده های مکانی و غیرمکانی ابزار ایجاد ارتباط مکانی عارضه به داده مرتبط به هدررفت آب است.لذا برای عارضه مورد نظر نوع ارتباط (ساده یا مرکب) و کمیت آن را مدل هیدرولیکی مکان مبنا مشخص کرده و با این روش امکان دسترسی به نقاط نشت فراهم گردید. با توجه باینکه مقایسه نتایج مربوط به مدل محاسباتی انتقال سیالات تحت فشار و مدل مکان مبنای آن ، امکان فراخوانی این مدل های مرکب در نرم افزارهای پیشرفته با هدف تعیین موضع نشت را تشریح نموده است. بنابراین در تحقیق حاضر مدل هیدرولیکی آب بدون درآمد درقالب تحلیل هدر رفت در انطباق با سیستم اطلاعات مکان مبنا GIS ودر محیط نرم افزار HAMMER7 تحت مدیریت نرم افزار ArcGIS9-ArcMap9.3 تعریف شده و نتیجه این تحقیق کاهش هدر رفت واقعی آب است.
کلیدواژه ها