موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب و پیشنهاد راهکارهای مناسب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1010.22 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس ارشد هیدرولیک
2رئیس اداره تعمیر و نگهداری آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
3معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
چکیده
امروزه به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی در فعالیتهای سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان یک ضرورت مطرح و به مرحله اجرا در آمده است. تا کنون بیش از 20 سال از زمان توجه به موضوع خطیرکاهش هدررفت در شبکه های توزیع آب در کشور سپری گردیده و طی این سالها، پروژه های متعددی در خصوص کاهش و کنترل هدر رفت آب در کشور به انجام رسیده است و نتایج شایان توجهی در شناسائی عوامل بروز هدر رفت واقعی و ظاهری کسب گردیده است ولی با این وجود، بدلایلی همچون عدم وجود پتانسیل های اجرائی لازم در شرکتهای آب و فاضلاب ، کمبود پرسنل و کادر فنی مناسب، عدم وجود انگیزه لازم پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب، عدم وجود منابع مالی و ... همچنان آمار میزان هدررفت و آب بدون درآمد به نحوی که شایسته است کاهش نیافته است و از این بابت خسارات هنگفتی به شرکتهای آب و فاضلاب تحمیل شود. لذا با توجه به محدودیتهای ساختاری شرکتهای آب و فاضلاب، به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی که بدنبال منافع خود از طریق اعمال مدیریت بهینه در فعالیتها است ، امری بدیهی می باشد که در این مقاله به موانع موجود در امر مشارکت بخش خصوصی در این حوزه پرداخته شود.
کلیدواژه ها