بررسی انشعابات غیر مجاز تبدیل شده به مجاز توسط بخش خصوصی و تاثیر درآمدهای حاصله بر اقتصاد شرکت آب و فاضلاب(مطالعه موردی انشعابات غیرمجاز شهر یاسوج)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (881.6 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
چکیده
وجود هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و انشعابات امری اجتناب ناپذیر است. هدر رفت بیش از 25 درصد از آب ورودی به شبکه های توزیع موجب نگرانی جدی مسئولین شرکت های آب و فاضلاب شده است. در این بین، بر اساس بررسیهای بعمل آمده در کشور ما رسیدن به رقم 20-15 درصد هدر رفت از توجیه فنی ـ اقتصادی بالائی برخوردار بوده و رسیدن به پائین تر از این حد در حال حاضر از توجیه لازم برخوردار نمی باشد. امروزه کاهش انشعابات غیرمجاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مشکلات اساسی شرکت های آب و فاضلاب وجود انشعابات غیر مجاز و به تبع آن مصارف بی رویه غیرمجاز می باشد. در تحقیق حاضر با اخذ تعداد پنج پیمانکار جمع آوری و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز ، تعداد 183 فقره انشعاب پشت کنتور، تعداد 1820 فقره انشعاب فاقد امتیاز آب و تعداد 2696 فقره انشعاب فاقد امتیاز فاضلاب تبدیل به انشعاب مجاز و قانونی گردید. لذا استفاده از توان بخش خصوصی به عنوان بازوی شرکت آب و فاضلاب علاوه بر درآمد زایی، کمک قابل توجهی به کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف نموده است.
کلیدواژه ها