ارزیابی دقت کنتورهای آب خانگی و تأثیر آن در میزان آب بدون درآمد 13 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (835.58 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مسوول بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب/ شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
2مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب
3کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی مقدار آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین آب شهری انجام گرفته است. بدین منظور به روش خوشه ای 0.3 درصدکنتورهای مشترکین خانگی 13 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی انتخاب و میزان دقت آنها در دبی 30 ، 120 و 1500 لیتر در ساعت اندازه گیری شدند. سپس مقدار آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها محاسبه و نتایج به کل استان و نهایتاً به کل کشور تعمیم داده شد. بر اساس مقادیر اندازه گیری شده، به طور میانگین حدود 16 درصد کنتورها در هر سه دبی فوق در محدوده استاندارد واقع شده و سالم هستند و مابقی آنها دارای خطای غیر مجاز بوده و ایجاد هدر رفت ظاهری می نمایند. این تحقیق نشان داد که خطای منفی کنتورهای آب خانگی خیلی بیشتر از خطای مثبت آنها است. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی، آب بدون درآمد ناشی از خطای کنتورها 12.8درصد مصارف مجاز با درآمد بدست آمد.
کلیدواژه ها