مدلسازی و تحلیل شبکه توزیع آب شهر شادگان به کمک نرم افزار Water GEMS
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.08 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
چکیده
یکی از مشکلات موجود در سطح شرکتهای آب و فاضلاب عدم توزیع مناسب آب در شبکه های آب می باشد که در برخی از مناطق با افت فشار مواجه هستیم. در این شرایط ، استفاده نمودن از مدلهای کامپیوتری جهت شبیه سازی کردن شرایط حاکم بر هیدرولیک جریان در شبکه های توزیع آب گسترش قابل توجهی داشته است. در این مقاله بمنظور مدیریت بهینه شبکه توزیع آب شهر شادگان، بعد از انجام عملیات پیمایش میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم، شبکه توزیع به کمک نرم افزار Water Gems مدل سازی گردیده و وضعیت فشار شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کمبود فشار در زون انتهایی شهر، با مدلسازی و تحلیل خطوط پیشنهادی در نرم افزار و انجام عملیات اجرایی مناسب مشکل افت فشار منطقه مرتفع گردید. در مدل شبکه مورد مطالعه بطور کلی 750 لوله، 644 گره مصرفی، 3 دستگاه پمپ و طولی حدود 100 کیلومتر مدلسازی شد.
کلیدواژه ها