تا ثیرقانون هدفمندی یارانه ها برسرانه مصرف آب خا نوارها در شهر سمنان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (946.58 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1معاون برنامه ریزی آب و فاضلاب سمنان
2استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برسرانه مصرف آب در خانوارهای شهر سمنان انجام شده است. به این منظور داده های مشترکین نمونه بر حسب مقدار مصرف، تعداد واحد، بعد خانوار، تعدا روزهای مصرف و با استفاده از متغیر مجازی هدفمندی یارانه ها و متغیر های کنترلی متوسط قیمت آب، یارانه نقدی ومتوسط قیمت حاملهای انرژی درسری زمانی1386- 1394 بصورت دوره ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلوی به روش اقتصاد سنجی پنل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد، قانون هدفمندی یارانه ها تأثیر منفی و معنادار بر مصرف آب داشته و سرانه مصرف به میزان 23/2 درصد کاهش یافته است. همچنین نتایج استفاده از متغیرهای کنترلی متوسط قیمت تأثیر منفی و معناداربه میزان 42/1 و یارانه ی نقدی تأثیر مثبت و غیر معناداربه میزان 12/1وقیمت حاملهای انرژی تأثیر منفی و معنادار به میزان 25/2 درصد بر سرانه مصرف آب داشته است. که این موضوع بر موفقیت آمیز بودن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در کاهش سرانه مصرف آب در خانوارهای شهر سمنان دلالت دارد.
کلیدواژه ها