بررسی روش های کاهش آب بدون درآمد در شبکه های آبرسانی شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (731.19 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر آب و فاضلاب هوراند، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
2مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
چکیده
با گسترش تکنولوژی های ارتباط جمعی و انتشار در لحظه آمار و نتایج هر تحقیق جدید، سطوح مختلف جامعه برداشتهای مختلفی را از میزان آب بدون درآمد، درصد هدر رفت آب، نوع هدر رفت و چرائی آن خواهند داشت. با توجه به بحران های اخیر آب و انرژی شرکتهای مختلف آبرسانی می بایست روشهای جدیدتری برای کاهش مصرف انرژی در تولید آب و به تبع آن کاهش تلفات تولید آب اتخاذ نمایند. بررسی نحوه کاهش آب به حساب نیامده یا آب بدون درآمد یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران بخش آب شهری بوده است. در این مقاله ابتدا به بررسی علل مختلف تلفات آب در شبکه و سپس معرفی ساختارهای هر مورد پرداخته شده است. پس از آن دستورالعمل های مختلف استاندارد سازی طبقه بندی اطلاعات مربوط به شبکه معرفی و بهینه شده است. در نهایت روشهای مختلف کاهش آب بدون درآمد و مراحل اجرای هر روش به تفضیل ارائه شده است.
کلیدواژه ها