بررسی مصارف آب مجاز بدون درآمد و ارائه پیشنهادهای کاربردی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (760.82 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2کارشناس دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
چکیده
آب بدون درآمد در یک نگاه به سه دسته کلی مصارف مجاز بدون درآمد، هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری تقسیم می گردد. مصارف مجاز بدون درآمد در شرایطی که تحت نظارت شرکت های آب و فاضلاب صورت پذیرفته و هیچ گونه درآمدی را برای این شرکت ها به همراه نداشته، لذا هرگونه سیاست در خصوص مدیریت و کاهش این مصارف می تواند علاوه بر حفظ منابع آب، منافع قابل توجهی را برای شرکت های آب و فاضلاب به همراه داشته باشد. در این تحقیق آیتم های مختلف مصارف مجاز بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی شامل مصارف آبرسانی سیار، مصارف شیرهای برداشت رایگان، برگشت از فروش ناشی از ترکیدگی، مصارف تعرفه رایگان، شستشوی شبکه های آبرسانی و مخازن ذخیره، مصارف پروژه های عمرانی آبرسانی و پساب آب شیرین کن ها شناسایی و راهکارهایی برای مدیریت این مصارف و افزایش درآمد این شرکت ارائه گردید. مصارف مجاز بدون درآمد این شرکت در سال 1395 برابر 1013547 مترمکعب بوده و آیتم مصارف آبرسانی سیار با حجم 422530 مترمکعب، 42% مصارف مجاز بدون درآمد این شرکت را شامل می شود. همچنین با اجرای راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت این مصارف، درآمدی حدود 7251 میلیون ریال در سال حاصل می گردد
کلیدواژه ها