بررسی عملکرد نشت یابی در کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (897.67 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند
چکیده
محدودیت میزان بارش در کنار رشد روز افزون جمعیت که باعث محدودیت شدید منابع تجدیدپذیر و افزایش تقاضای آب در کشور شده است، امر مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش ضروری ساخته است. از مهمترین روشهای مدیریت مصرف، کاهش آب بدون درآمد و نشت آب در سامانه های آبرسانی است. نشت از شبکه های توزیع آب در ایران، درصد قابل توجهی از آب بدون درآمد را تشکیل می دهد. در حال حاضر، روشهای مختلفی برای نشت یابی از طریق اندازه گیری مقدار آن به کمک دستگاه های نشت یاب به کار برده می شوند. در این تحقیق اقدامات نشت یابی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در راستای کاهش آب بدون درآمد و توجیه اقتصادی عملیات نشت یابی مورد بررسی قرار گرفت. با هزینه 1681 میلیون ریال در سال 1395 جهت انجام نشت یابی خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات روستاها، از هدررفت 518371 مترمکعب می توان جلوگیری نمود. با لحاظ قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 19471 ریال، میزان صرفه جویی ناشی از اقدامات نشت یابی در سال فوق برابر 10093 میلیون ریال می باشد.
کلیدواژه ها